Procjena rizika poslovanja je analiza potencijalnih prijetnji i slabih točaka kojima je poduzeće izloženo unutar organizacije i izvan nje, dok rizik pranja novca podrazumijeva rizik da će netko od poslovnih strana zlouporabiti financijski sustav za pranje novca, odnosno da će neki poslovni odnos ili transakcija biti posredno ili neposredno upotrijebljeni za pranje novca ili pribavljanje osobne koristi.

Pristup temeljen na procjeni rizika je proces i načina rada koji omogućava poslovnim subjektima
identificiranje i mjerenje potencijalnih rizika koji prate klijenta, transakcije ili područja iz kojih klijenti dolaze te razvijanje strategije za smanjenje rizika poslovanja i alokaciju resursa na ona područja gdje je to najsigurnije i najpotrebnije. Procjena rizika je alat kojeg trebaju koristiti svi poslovni subjekti kroz upravljačku funkciju menadžmenta. Korištenje ovog pristupa omogućuje pravilnu i efikasnu alokaciju resursa koji se usmjeravaju sukladno procijenjenom stupnju rizika po principu najveći rizik najveća pozornost, što znači da ovaj pristup nadilazi samo upravljanje rizikom i eliminiranje rizika. U tom slučaju upravljački menadžment nakon provođenja analize i procjene rizika kreira strategiju za upravljanje rizikom i smanjivanje rizika s ciljem provođenja mjera dubinske analize poslovanja i otkrivanja sumnjivih aktivnosti i transakcija.


Pristup temeljen na procjeni rizika ovisi o veličini i kompleksnosti poslovne organizacije te prirodi aktivnosti kojima se organizacija bavi te u skladu s tim menadžment treba planirati i razraditi poslovnu strategiju usmjerenu ka procjeni rizika.
Osim planiranja na temelju procjene rizika poslovanja poduzeća, menadžment treba koristiti procjenu rizika i na nivou pojedinih poslovnih jedinica ili odjela u sklopu mikro procjene rizika koja je usmjerena na dijelove poslovnih jedinica.
Izostankom analize i procjene rizika poslovanja poduzeća spadaju u rizičnu skupinu poslovnih subjekata nesvjesni opasnosti koje mogu pogubno djelovati na uspješnost njihova poslovanja.

Cilj uvođenja pristupa temeljenog na procjeni rizika je onemogućiti ilegalno stjecanje novca i
sprječavanje daljnjih ilegalnih aktivnosti kroz povećan fokus na identificiranje visoko rizične aktivnosti. Pored toga svrha pristupa temeljenog na procjeni rizika je omogućiti nadzornim i regulatornim tijelima što bolju prilagodbu sustavu za prevenciju od pranja novca i kriminalnih radnji sukladno trendovima i pojavnim oblicima otkrivenim kroz analizu i procjenu rizika poslovanja.


Prema stajalištima struke pristup temeljen na procjeni rizika mora imati svoj fokus na outputu, a
ne na inputu. Fokus je na utjecaj koji ova mjera ima na kriminal koji izaziva negativne učinke na
društvenu zajednicu u cjelini. U svakom slučaju, analiza rizika mora se provesti s ciljem utvrđivanja
onih područja gdje je rizik poslovanja najveći, odnosno utvrđivanje najosjetljivijih područja i
fokusiranje na njih u skladu s tim. U tom slučaju potrebno je utvrditi najrizičnije klijente, proizvode i
usluge, uključujući i kanale kojima se služe.
U slučajevima kada se utvrdi postojanje visokog rizika u poslovanju, menadžment poduzeća mora
sukladno međunarodnoj i domaćoj legislativi razviti i primijeniti programe i procedure za smanjivanje
identificiranog rizika pomoću regulatornog sustava, te u skladu s tim poduzeti razumne mjere u svrhu
ažuriranja podataka o klijentu i poduzeti odgovarajuće mjere za provođenje tekućeg nadzora
za otkrivanje sumnjivih transakcija.

Međunarodna tijela koja reguliraju uvođenje i provođenje pristupa temeljenog na procjeni rizik
su:


FATF je tijelo koje razvija i promiče politiku na nacionalnoj i međunarodnom stupnju za borbu
protiv pranja novca i financiranja terorizma. FATF nadzire napredak svojih zemalja članica u
implementaciji potrebnih mjera, vrši reviziju mjera za borbu protiv kriminalnih radnji te
promiče provedbu mjera na globalnoj razini.


MONEYVAL je odbor za evaluaciju i implementaciju mjera za sprječavanje pranja novca pri Vijeću Europe. Cilj MONEYVAL-a je osigurati da zemlje članice imaju efikasan sustav za borbu protiv financijskog kriminala te da su usklađene s međunarodnim standardima kao što su npr. Preporuke FATF-a, Konvencije
UN-a, te Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća.


Wolfsberg grupa ima za cilj razvoj standarda primjenjivih za financijsku industriju i s tim povezanih pristupa za sprječavanje pranja novca i kriminalnih radnji.

Tekst preuzet: Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmentaVol. 2 No. 2, 2011.; Valentina Vinšalek Stipić; Upravljanje primjenom pristupa temeljenog na procjeni rizika poslovanja i rizika od pranja novca

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima