Određuje 2 osnovne kategorije motivacijskih faktora:

 • Ekstrizični ili higijenski (plaća, radni uvjeti, odnosi s nadređenima, kolegama, podređenima te nadzor) samo sprječavaju nezadovoljstvo.
  Postoji 10 najvažnijih higijenskih faktora:
  o Organizacijska pravila i administracija
  o Tehnička supervizija
  o Interpersonalni odnos s nadređenim
  o Interpersonalni odnos s kolegama
  o Interpersonalni odnos s podređenima
  o Plaća
  o Sigurnost radnog mjesta
  o Privatni život
  o Radni uvjeti
  o Status
 • Intrizični faktori, odnosno motivatori vezani su uz posao koji osoba obavlja (prilike za postignuća, prilike za priznanje, odgovornost, napredovanje te mogućnost osobnog razvoja) vode većem zadovoljstvu i većem radnom angažmanu.
  Postoji 6 bitnih motivatora:
 1. Postignuće
 2. Napredovanje
 3. Razvoj
 4. Priznanje
 5. Posao
 6. Odgovornost
  Kada higijenski faktori nisu zadovoljavajući čovjek je na poslu nezadovoljan. Tako će osoba biti nezadovoljna ako ima lošeg šefa. No, ako dobije boljeg šefa to neće automatski dovesti i do većeg zadovoljstva.
  Higijenski faktori povezani su s nezadovoljstvom na poslu, ali ne i sa zadovoljstvom. Ako se poboljšaju, time se neće postići da ljudi budu zadovoljni, nego će se samo spriječiti da budu nezadovoljni.
  Motivacijski faktori su oni koji dovode do zadovoljstva na poslu i povećavaju motivaciju. Njihov nedostatak znači da osoba neće biti zadovoljna svojim poslom, ali ne znači da će biti nezadovoljna općenito, samo neće biti motivirana.
  Implikacije Herzbergove teorije:
 • Presudno značenje za promjenu filozofije i pristupa radnoj motivaciji i načinu njezinog poticanja
 • Širi pogled na ljudsku motivaciju, relativizirajući značenje materijalnih i drugih ekstrizičnih faktora na koje je do tada bila usmjerena sva upravljačka aktivnost
 • Upućuje na iznimno značenje samog posla koji netko obavlja za motivaciju
 • Naglašava potrebe samoaktualizacije, razvoja i maksimalne upotrebe indivudualnih potencijala kao ključni menadžerski zadatak – postavljanje izazovnih zadataka i ciljeva koji omogućuju individualni razvoj važan je način djelovanja na zadovoljstvo i motivaciju ljudi
 • Daje temeljna načela i praktične naputke za preoblikovanje posla i mjeru njegova obogaćivanja i povećanja motivacije za rad
 • Kritike Herzbergove teorije:
 • Svako poboljšanje higijenskih faktora nužno ne motivira radnike, ali njihova redukcija ispod određene razine dovodi do nezadovoljstva
 • Model nije primjenjiv u svim uvjetima; u poslu je nekad teško razdvojiti intrinzične i ekstrinzične faktore
 • Zaključivanje je ograničeno na uzorak profesija koje je autor koristio u svojim istraživanjima (inženjeri i računovođe)
 • Teorija ne naglašava financijsko nagrađivanje, status ili interpersonalne odnose za koje su neka druga istraživanja pokazala da mogu biti značajni motivatori

Tekst preuzet: Materijali sa edukacije o ljudskim potencijalima: Institut za menadžment

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima