Inicijativa „Unija inovacija“ naglašava kako su socijalne inovacije važno područje koje valja pažljivo razvijati. Teži se stalnoj podršci dobrotvornih organizacija,
udruga i socijalnih poduzetnika koji traže nove načine i mogućnosti za podmirenje socijalnih potreba koje tržište ili javni sektor ne podmiruje na odgovarajući
način. U ožujku 2011. osnovana je inicijativa pod nazivom „Socijalne inovacije Europe (SIE)“, a glavni cilj inicijative je stvoriti dinamičnu, poduzetništvu usmjerenu
i inovativnu Europu (European Commission, 2010.).

Nova inicijativa ima sljedeće ciljeve:
• Međusobno povezivanje raznih projekata i ljudi koji mogu izmjenjivati
iskustva i jedni od drugih učiti,
• Traženje dostupnih izvora financiranja, izmjena iskustva o stjecanju sredstva
• Razvijanje novih odnosa između civilnog društva, vlada, javnih i privatnih
institucija,
• Razvoj konkretnih preporuka.

Europska komisija ovom inicijativom naglašava potrebu za socijalnim inovacijama koje moraju postati sastavni dio svake socijalne politike da bi se moglo
odgovoriti na rastuće socijalne potrebe.
Europska Komisija (2011.) predstavila je „Inicijativu za socijalno poduzetništvo“ i tako na temelju Europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti
poduprla razvoj socijalne ekonomije kao instrumenta djelotvornog socijalnog uključivanja. Europska Komisija ustvrdila je da je ovaj čin potreban budući da javna politika sama po sebi nije dovoljna kako bi socijalna poduzeća u potpunosti iskoristila svoj potencijal. Stoga komisija predlaže akcijski plan, koji ima sljedeće mjere:

  • Lakši pristup financiranju – Komisija smatra da sustav financiranja socijalnih poduzeća nije dovoljno razvijen. Navodi kako investitori osim ekonomske dobiti pri ulaganjima žele ostvariti socijalne i ekološke rezultate, a tome u prilog ide i društveno odgovorno poslovanje što je jedan od instrumenata. Osim toga, Komisija potiče profitna poduzeća na partnerstvo sa socijalnim poduzećima, kao i na davanje zajmova socijalnim poduzećima. Uz to, i sama Komisija planira pripremiti posebnu mjeru za financiranje socijalnog poduzetništvu, u okviru programa Europske unije za socijalne promjene i socijalne inovacije. Komisija predlaže da se uvede financijska mjera sa sredstvima u visini od 90 milijuna EUR, dok istovremeno i države članice potiče na pripremanje opsežnijih i učinkovitijih mjera podrške socijalnom poduzetništvu.
  • Veća vidljivost socijalnog poduzetništva – pomoću razvoja oruđa za bolje razumijevanje sektora socijalne ekonomije i veće uočljivosti socijalnog
    poduzetništva. Jednostavan i brz pristup informacijama o socijalnom poduzetništvu, razmjena iskustva i primjera dobre prakse. Osobito se naglašava važnost utvrđivanja mjerila za ocjenjivanje i procjenu učinka i socijalne uspješnosti tih aktivnosti. Isto tako, valja posebno poticati i jačati svijest kod mladih o važnosti socijalnog poduzetništva. Uz to, veliki se značaj pridaje i jačanju kapaciteta samih menadžera unutar socijalnih poduzeća, oni moraju razvijati vještine za dobro poslovanje koje će im osigurati rast. Da bi se to postiglo, Komisija podržava komunikaciju inovativnih poduzetnika i istraživačke i akademske zajednice.
    Predlaže se osnovati višejezičnu elektronsku platformu za prikupljanje informacija i izmjenu iskustava za socijalna poduzeća, poduzetničke inkubatore itd.
  • Poticajno zakonodavno okruženje – priprema odgovarajućih zakonodavnih oblika koji će odgovarati na potrebe europskog socijalnog poduzetništva.
    U istraživanjima je utvrđeno kako europske socijalne zadruge traže načine da se zakonodavni i institucionalni okviri pojednostave i prilagode potrebama socijalnih poduzeća. Slično je i sa zakladama i udrugama, a u planu je predložiti uredbu o statutu europskih zaklada i udruga. Uz to, pokušava se socijalnim poduzećima olakšati pristup javnoj nabavi, a sadašnja situacija je rezultat europskih i nacionalnih propisa u zemljama članicama. Ova inicijativa usmjerena na razvoj socijalnog poduzetništva najavljena je sa željom da se promovira visoko kompetitivno socijalno tržišno gospodarstvo koje je u središtu strategije „Europa 2020’ a unutar koje se socijalno poduzetništvo vidi kao jedan od značajnih stupova za ublažavanje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti u europskim zemljama.

Test preuzet: Vlatka Vincetić; Zdenko Babić; Danijel Baturina: Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva Hrvatske u komparativnom kontekstu; 330.342.146(497.5) JEL Classifi cation L31, J21, D20; Pregledni članak

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima